ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دامن در

لغت‌نامه دهخدا

دامن در. [ م َ دَ / دِ ] (نف مرکب ) درنده ٔ دامن . پاره کننده ٔ دامن . || ظاهراً نام گیاهی خاردار که بر دامن گذرندگان درآویزد چون دوژه : هواش را (مازندران را) دلگیر ازآن خوانند که دلها صید او میشود، نبات زمینش رادامن در ازآن گویند که میهمان را با لجاج در قید خویش می آرد. (عنایت نامه ٔ ملک الکلام جلال الدین دهستانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ