ترجمه مقاله

داشکسن

لغت‌نامه دهخدا

داشکسن . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان مشکین شهر (خیاو) واقع در 16 هزارگزی جنوب خاوری مشکین شهر و 15 هزارگزی شوسه ٔ مشکین شهر به اردبیل . جلگه ، معتدل ،دارای 242 تن سکنه است . آب آن از چشمه و رود انارچای است . محصول آنجا غلات و حبوبات ، شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله