ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دارالتأدیب

لغت‌نامه دهخدا

دارالتأدیب . [ رُت ْ ت َ ] (ع اِ مرکب ) جایی که دزدان و بدکاران خردسال را در آن نگهدارند و به نیکی پرورش دهند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ