ترجمه مقاله

دادمرز

لغت‌نامه دهخدا

دادمرز. [ م َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان تفرش بخش طرخوران شهرستان اراک واقع در هزارگزی شمال خاور طرخوران . کوهستانی . سردسیر و دارای 132 نفر سکنه . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات و بن شن شغل اهالی آن زراعت و گله داری و قالیچه بافی راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله