ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داتیک

لغت‌نامه دهخدا

داتیک . (ص نسبی ) منسوب به دات ، داد، عدل یعنی قانونی و این شکل پهلوی نسبت به «داد» است ، «دادی ».
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ