ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دابوان

لغت‌نامه دهخدا

دابوان . (اِخ ) نام خاندان دابویه به مازندران . رجوع به سفرنامه ٔرابینو بخش انگلیسی ص 132 و 134 و 146 و 152 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ