ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داءالبطن

لغت‌نامه دهخدا

داءالبطن . [ ئُل ْ ب َ ] (ع اِ مرکب ) جوع گاوی . داءالذئب . || فتنه ٔ عمیاء. || درد شکم . شکم درد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ