ترجمه مقاله

خیلگاوان

لغت‌نامه دهخدا

خیلگاوان . [ خ ِ ل ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان خشابر طالشدولاب بخش رضوانده شهرستان طوالش ، واقع در 19 هزارگزی جنوب باختری رضوان ده و 16 هزارگزی شوسه ٔ آستارا به انزلی ، دارای 702 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ چاف رود و محصول آن غلات و لبنیات و گردو و عسل . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله