ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیزابه

لغت‌نامه دهخدا

خیزابه .[ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) خیزاب . رجوع به خیزاب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ