ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خپله

لغت‌نامه دهخدا

خپله . [ خ ِ پ ِ ل َ / ل ِ ] (ص ) کوتوله . کوتاه بالای درشت استخوان فربه و سطبر. کوتاه قد گوشت ناک . عُنْبُط. حِبِقَّه . بُحتُر. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ