ترجمه مقاله

خوم بان کالداش

لغت‌نامه دهخدا

خوم بان کالداش . (اِخ ) نام کسی است که نجباء عیلام پس از کشتن ایندبفاش وی را بتخت سلطنت عیلام نشاندند و او آخرین پادشاه عیلام بود. (از تاریخ ایران باستان ج 1 ص 138).
ترجمه مقاله