ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش هیئت

لغت‌نامه دهخدا

خوش هیئت . [ خوَش ْ / خُش ْ هََ / هَِ ءَ ] (ص مرکب ) خوش ترکیب . با هیئت خوب . خوش شکل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ