ترجمه مقاله

خوش سرشت

لغت‌نامه دهخدا

خوش سرشت . [ خوَش ْ /خُش ْ س ِ رِ ] (ص مرکب ) خوش فطرت . خوش طینت . خوش ذات .
ترجمه مقاله