ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش ذات

لغت‌نامه دهخدا

خوش ذات . [ خوَش ْ / خُش ْ ](ص مرکب ) خوش فطرت . خوش جبلت . مقابل بدذات . پاک گهر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ