ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خور و خواب

لغت‌نامه دهخدا

خور و خواب . [ خوَ / خ ُ رُ خوا / خا ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) عمل خوردن و خوابیدن . کنایه از راحت و آسایش است . (یادداشت بخط مؤلف ) :
اگر همین خور و خواب است حاصل از عمرت
بهیچ کار نیایدحیات بی حاصل .

سعدی .


بیحاصلی نگر که شماریم مغتنم
از عمر آنچه صرف خور و خواب میشود.

صائب .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ