ترجمه مقاله

خوب سرشت

لغت‌نامه دهخدا

خوب سرشت . [ س ِ رِ ](ص مرکب ) خوش طبیعت . خوش طینت . خوش ساخته :
در گشادی و درشدی ببهشت
دیدی آن نقشهای خوب سرشت .
ترجمه مقاله