ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خنگ و خرف

لغت‌نامه دهخدا

خنگ و خرف . [ خ ِ گ ُخ ِ رِ ] (ترکیب عطفی ) بلید. کندذهن . نافهم . خرفت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ