ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خناف

لغت‌نامه دهخدا

خناف . [ خ ِ ] (ع مص ) پیچیدن بینی شتر را. منه : خنف البعیر. || سست شدن رسغ شتر. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). یقال : خنف البعیر اذا سار فقلب خف یده الی وحشیه . (منتهی الارب ). || بریدن ترنج و مانند آن را. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). منه : خنف الاترج و نحوه . (منتهی الارب ). || زدن سینه ٔ خود را به دست خود. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). منه : خنفت المراة؛ زد آن زن سینه ٔ خود را بدست خود. (منتهی الارب ). || سرگردانیدن ستور سوی سوار دردویدن . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ