ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط مجموع

لغت‌نامه دهخدا

خط مجموع . [ خ َطْطِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) خط رمز. خط تندنویس . خطی که از یک عده علامات ترکیب شده و برای نوشتن قول و گفتاری بکار رود. (یادداشت بخط مؤلف ). مقابل خط مبسوط، یعنی خط متعارف .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ