ترجمه مقاله

خشک

لغت‌نامه دهخدا

خشک . [ خ ُ ] (اِخ ) نام دروازه ای از دروازه های هرات . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقاله