ترجمه مقاله

خشم گل رس

لغت‌نامه دهخدا

خشم گل رس . [ خ َ ش َ گ ِ رُ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش لنگه شهرستان لار، واقع در چهل هزارگزی خاور لنگه واقع درکوه برکه سقلین . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
ترجمه مقاله