ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشم ناجایگاه

لغت‌نامه دهخدا

خشم ناجایگاه . [ خ َ / خ ِ م ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) خشم بیجا. خشم نابایست . (از یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ