ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خزبی

لغت‌نامه دهخدا

خزبی . [ خ َ با ] (اِخ ) منزلی بوده مر بنی سلمه را بین مسجد ذوقبلتین تا مذاد اغیرها النبی صلی اﷲ علیه و آله و سلم و سماها صالحا تفاؤلا بالخزب . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ