ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خزبه

لغت‌نامه دهخدا

خزبه . [ خ َ زِ ب َ ] (ع ص ) مؤنث خزب . شتر ماده ای که پستانش آماسیده باشد یا در زهدان ثاَّلیل بود که بدان متأذی میشود. (منتهی الارب ). رجوع به خزب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ