ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرمن آفتاب

لغت‌نامه دهخدا

خرمن آفتاب . [ خ ِ / خ َ م َ ن ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) طُفاوة. عَجوز. (منتهی الارب ). دارالشمس . (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ