ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرف

لغت‌نامه دهخدا

خرف . [ خ َ ] (ع مص ) چیدن میوه . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). || چیدن میوه برای کسی . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ). منه : خرف فلاناً. || اقامت کردن قوم در فصل خریف بجایی . || باریدن باران خریف و باران اول زمستان . این صیغه مجهول است و بصورت معلوم استعمال نمیشود. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ