ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفش

لغت‌نامه دهخدا

خرفش . [ خ ُ ف َ ] (ع مص ) بد صحبت کردن . (از دزی ج 1 ص 364).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ