ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرز

لغت‌نامه دهخدا

خرز. [ خ َ رَ ] (اِخ ) نام شهر و مدینه ای است . (از شرفنامه ٔ منیری ) (از برهان قاطع). در حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین آمده است : این کلمه در حدود العالم و معجم البلدان نیامده است و ظاهراً تصحیف خزر باید باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ