ترجمه مقاله

خردچل

لغت‌نامه دهخدا

خردچل . [ خ ُ چ ِ ] (اِ مرکب ) چله ٔکوچک زمستان در لهجه ٔ طبری . (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقاله