ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرجان

لغت‌نامه دهخدا

خرجان . [ خ ُ ] (اِخ ) این کلمه بصیغه ٔ تثنیه است و نام ناحیه هایی است بمدینه . درباره ٔ آن گفته شده است :
بروضةالخرجین من مهجور
تربعت فی عازب نضیر.

(از معجم البلدان ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ