ترجمه مقاله

خرامندگی

لغت‌نامه دهخدا

خرامندگی . [ خ َ م َ دَ / دِ ] (حامص )حالت خرامیدن . عمل خرامنده . (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقاله