ترجمه مقاله

خدابیامرز

لغت‌نامه دهخدا

خدابیامرز.[ خ ُ م ُ ] (ص مرکب ) در تداول عوام ، بمعنی مرحوم و مغفور است . (یادداشت بخط مؤلف ). چون کسی درگذرد بازماندگان بوقت یاد از او دعای خیری برای او بصورت «خدابیامرزد» میکنند. این دعا اگر بصورت «خدابیامرز» درآید، بشکل عنوانی برای یادآوری مرده استعمال میشود. چون : آن «خدابیامرز» خیلی پول برای وارثانش گذاشت .
ترجمه مقاله