ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خجسته فر

لغت‌نامه دهخدا

خجسته فر. [ خ ُ ج َ ت َ / ت ِ ف َرر ] (ص مرکب ) فرخ فر. فرخنده فر. نکوفر. مبارک فر. نکوفر. و رجوع به فر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ