ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ختر

لغت‌نامه دهخدا

ختر. [ خ َ ] (ع مص ) مکر و غدر کردن . فریفتن . (از منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان عادل ) (متن اللغة) (معجم الوسیط). || خبیث و فاسد شدن نفس . (از منتهی الارب ) (از متن اللغة) .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ