ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبنات

لغت‌نامه دهخدا

خبنات . [ خ ُ ب ُ / خ َ ب َ ] (ع اِ) غدر. || دروغ . || اصلاح کاری در یک بار و فساد آن در بار دیگر. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء): یقال انه لذوخبنات . در اقرب الموارد آمده است که «خنبات » نیز بدین معنی است یعنی انه لذو خنبات بجای انه لذو خبنات مستعمل است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ