ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبش

لغت‌نامه دهخدا

خبش . [ خ َ ب َ ] (اِخ ) نام بطنی از اعراب است که از آن بطن اند عبداﷲ خبشی ابن شهر و خالد خبشی ابن نعیم . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ