ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبز

لغت‌نامه دهخدا

خبز. [ خ َ ] (ع مص ) نان پختن . (از متن اللغة) (از معجم الوسیط) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از قاموس البستان ) (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از تاج المصادر بیهقی ). || نان دادن . نان خورانیدن . (از متن اللغة) (اقرب الموارد) (تاج العروس ) (لسان العرب ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی ). یقال : خبزتُهم و تمرتهم . و قول بعض العرب : اتیت بنی فلان فخبزوا و حاسوا و اقسطوا؛ ای اَطْعَمونی کل ذلک و لم یقل فخبزونی . (اقرب الموارد). || دست بر زمین زدن شتر . (از متن اللغة) (معجم الوسیط) (اقرب الموارد) (تاج العروس ) (لسان العرب ) (منتهی الارب ). || ضربه ٔ شدید زدن . زدن . (از متن اللغة) (معجم الوسیط) (تاج العروس ) (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). منه : خبطنی برجله و خبزنی . (اقرب الموارد). || نیک راندن . سخت راندن . (از متن اللغة) (از معجم الوسیط) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ