ترجمه مقاله

خبزه

لغت‌نامه دهخدا

خبزه . [ خ ُ زَ ] (اِخ ) حصنی از اعمال ینبع بارض تهامه نزدیک مکه بوده است . (از معجم البلدان یاقوت حموی ).
ترجمه مقاله