ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبرکش

لغت‌نامه دهخدا

خبرکش . [ خ َ ب َ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) نمام . نَموم . سخن چین . آنکه خبرگیری می کند تا مطلبی به دست آورد و بدیگری رساند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ