ترجمه مقاله

خبازی

لغت‌نامه دهخدا

خبازی . [ خ َب ْ با ] (اِخ ) جلال الدین عمربن محمد الخبازی متوفی بسال 691 هَ . ق . وی صاحب حاشیه ٔ مشهوری است بر هدایه برهان الدین علی بن ابوبکرمزغینانی حنفی (متوفی بسال 593 هَ . ق .) و محمدبن احمد قونوی این حاشیه را تکمیل کرده و آنرا «تکملة الفوائد» نام گذارده است . (از کشف الظنون ج 2 ص 2031).
ترجمه مقاله