ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانه نزول

لغت‌نامه دهخدا

خانه نزول . [ ن َ / ن ِ ن ُ ] (اِ مرکب ) فرود آمدن در خانه ها بدون اجازت مالک از راه غصب . (از آنندراج ) :
غم اگر خانه نزول است حیاتی چه توان
تو گشادی در دل بر تو غرامت باشد.

حیاتی گیلانی (از آنندراج ).


بدور اوکه بر افتاده است خانه نزول
ز آبگینه اجازت طلب کن از تمثال .

صائب (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ