ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاصه ٔ مطلقه

لغت‌نامه دهخدا

خاصه ٔ مطلقه . [ خاص ْ ص َ / ص ِ ی ِ م ُ ل َ ق َ / ق ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از کلیات خمس در منطق است . رجوع به ذیل کلمه ٔ خاصه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ