ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاشت

لغت‌نامه دهخدا

خاشت . (اِخ ) ابوسعید گوید: خاشت شهرکی بوده از نواحی بلخ و آن را خَوْشت نیز می گفتند. ابوصالح الحکم بن المبارک الخاشتی البلخی حافظ منسوب به این ناحیه است . او از مالک و حمادبن زید حدیث روایت کرده و ثقه بوده است . وی در ری بسال 213 هَ . ق . فرمان یافت . این نام را سمعانی در انساب ذکر کرده است و شاید همان ابوصالح الحکم المبارک خاستی باشد. (از معجم البلدان ج 3 ص 388).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ