ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاست و نشست

لغت‌نامه دهخدا

خاست و نشست . [ت ُ ن ِ ش َ ] (مص مرکب مرخم ، اِ مرکب ) بلند شدن و نشستن . قیام و قعود کردن : خاست و نشست او با فرزانگان و برهمنان بود. (مجمل التواریخ و القصص ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ