ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حکایات

لغت‌نامه دهخدا

حکایات . [ ح ِ ] (ع اِ)ج ِ حکایت . نقل ها و روایتها. (آنندراج ) :
الف لام را تلک آیات را
بخوان تا بدانی حکایات را.

شمسی (یوسف و زلیخا).


مقامات و مقالات ایشان مدون است و بحکایات و روایات مبرهن . (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
- حکایات الصالحین ؛ علمی است . مولی ابوالخیر گوید: آن از فروع علم تواریخ ومحاضره است و گروهی بجمع و تألیف آن همت گماشته اندو کتابی بدان اختصاص داده اند چون صفوةالصفوة و روض الریاحین و غیره و از این قبیل است تذکرةالاولیاء هجویری و تذکرةالاولیاء شیخ فریدالدین عطار و ریاض العارفین و غیره .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ