ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حنظلة

لغت‌نامه دهخدا

حنظلة. [ ح َ ظَ ل َ ] (اِخ ) (بنو...) بطنی است از بطون بنی تمیم و آنان بنوحنظلةبن مالک بن زید مناةبن تمیم هستند. جوهری گوید: آنان بزرگترین قبیله ٔ تمیم اند. (صبح الاعشی ج 1 ص 347).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ