ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حنظلة

لغت‌نامه دهخدا

حنظلة.[ ح َ ظَ ل َ ] (اِخ ) ابن صفوان . از نسل قحطان پیغمبری است که بدعوت قوم رس مبعوث گردید. (حبیب السیر).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ