ترجمه مقاله

حمیری

لغت‌نامه دهخدا

حمیری . [ ح ِ ی َ ] (ص نسبی ) منسوب به حمیر. رجوع به حمیر و حمیریان شود.
ترجمه مقاله