ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

حماض الارنب

لغت‌نامه دهخدا

حماض الارنب . [ ح ُم ْ ما ضُل ْ اَ ن َ ] (ع اِمرکب ) کشوت . کشوث . اکشوت . (یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما