ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حق نیوش

لغت‌نامه دهخدا

حق نیوش . [ ح َ ن ُ / ن ِ] (نف مرکب ) آنکه حق نزد او مسموع است :
آن حکیم پاک اصل و رادمرد معتبر
آن کریم دین پژوه و حق نیوش و حقگزار.

سنایی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ